نحوه محاسبه میزان رادیاتور پانلی
آموزش, مقالات ۲۷ آبان ۱۳۹۴

نحوه محاسبه میزان رادیاتور پانلی

نحوه محاسبه میزان رادیاتور پانلی مورد نیاز برای فضای مورد استفاده با ارتفا سقف بنا ۲٫۸ :

 

در جدول ذیل عوامل موثر در هدر رفت انرژی با ضرایب عددی مشخص شده است.

: جهت محاسبه آنلاین رادیاتور پانلی کلیک کنید

 

طبقه میانیطبقه بالای پیلوت یا آخرپنجره معمولیپنجره دوجداره بزرگپنجره دوجداره متوسط و کوچکضخامت دیوار بیرونی مناسبضخامت دیوار بیرونی نامناسبکالری مورد نیازمتر رادیاتور پنلی
۱ * * *متراژ * ۱۵۰۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۲ * * *متراژ * ۱۵۰ * ۱٫۲۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۳ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۲۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۴ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۳۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۵ * * *متراژ * ۱۳۰۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۶ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۲۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۷ * * *متراژ * ۱۵۰ * ۱٫۲۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۸ * * *متراژ * ۱۵۰ * ۱٫۳۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۹ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۳۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۱۰ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۴۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۱۱ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۲۲۲۵۰/کالری مورد نیاز
۱۲ * * *متراژ * ۱۳۰ * ۱٫۳۲۲۵۰/کالری مورد نیاز

 

مطالب مرتبت